Last edited by Malmaran
Sunday, November 29, 2020 | History

2 edition of Hynafiaethau Harlech a"r gymydogaeth found in the catalog.

Hynafiaethau Harlech a"r gymydogaeth

Ellis Pugh

Hynafiaethau Harlech a"r gymydogaeth

  • 143 Want to read
  • 21 Currently reading

Published by J. D. Davies in Blaenau Ffestiniog .
Written in English


Edition Notes

Originally published in "Y Brython", vol. 5 no.40, 1863.

Statementgan Elis ab Huw [i.e. Ellis Pugh].
The Physical Object
Pagination32p.
Number of Pages32
ID Numbers
Open LibraryOL16361166M

  Gwybodaeth am Hel Hanes, gweithgareddau hanes lleol Cymraeg i ddisgyblion oed, Cyfnod Allweddol 2 (CA2). KS2 Welsh language History activities. Dymar cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu [r ysgol: Ysgol Pant y Rhedyn,Ffordd Penmaenmawr,Llanfairfechan, Mae rhagor o wybodaeth i [w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru ynghylch sut gall rhieni fynd ati i .


Share this book
You might also like
All thats deer

All thats deer

Sedimentary structures

Sedimentary structures

For the relief of Ira G. Kilpatrick and Guy D. Dill.

For the relief of Ira G. Kilpatrick and Guy D. Dill.

Fire of youth

Fire of youth

Mississippi Stories

Mississippi Stories

U.S.-Bulgaria biomedical research exhange program

U.S.-Bulgaria biomedical research exhange program

Rats, lice and history

Rats, lice and history

Let Us Highly Resolve

Let Us Highly Resolve

John Raedecker

John Raedecker

What is the level of pain control and satisfaction achieved by post-operative patients using patient controlled analgesia?

What is the level of pain control and satisfaction achieved by post-operative patients using patient controlled analgesia?

The ancient text of the New Testament

The ancient text of the New Testament

Significant progress in pay-for-performance, 1980-1982.

Significant progress in pay-for-performance, 1980-1982.

Archaeological evaluation at North Head, Broadhaven, Wick, Caithness

Archaeological evaluation at North Head, Broadhaven, Wick, Caithness

Hynafiaethau Harlech a"r gymydogaeth by Ellis Pugh Download PDF EPUB FB2

ISBN: OCLC Number: Language Note: Testun Cymraeg/Saesneg = Welsh/English text. Notes: Includes index. Welsh/English text. Adroddiadau ar gloddiad yn a o'r llwybr canoloesol i Ynys Cynfelyn a'r ffwrnais toddi metel Rhufeinig cyfagos. This section contains the documents on the site describing the pre-historic sites in the parish.

Bedd Taliesin. Documents and pictures of the grave of Taliesin. A visit to Bedd Taliesin. Extract from the journal of the. Dechreua Bedyddwyr Harlech. No ion am G-apel Oroesor. d Achosion Grefyddol. Methodistlai Llanllyfni.

d Methodistiaid Llanddeiniolen. Hanes yr Ysgol Sul. Hanes Annibynwy LIachernr. Tada Methodistaidd. u Y achos yn Cefn Canolr. Methodistiai y I8ed ganrif. d David Rowland, William Williams, Pantycelyn.

Rhoddir testun y dudalen ar gael ar delerau'r drwydded CC BY-SAheblaw ei fod wedi nodi'n wahanol. Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Maiam Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Mae’r geiriau'n sôn am warchae ar Gastell Harlech rhwng a yn Rhyfeloedd y Rhosynnau pan ffodd y frenhines Margaret, gwraig Harri VI, brenin Lloegr, Siasbar Tudur, ewythr Harri Tudur, wedi bod yn weithgar yn y Gogledd ar ran y Lancastriaid gan gipio Castell Dinbych yn enw Harri VI.

Anfonwyd llu mawr o filwyr o siroedd Lloegr a'r Gororau i ogledd Cymru i gipio'r cestyll yn. Adfywio Harlech Mewn ymateb i nifer o fygythiadau a risgiau sy’n wynebu Harlech, mae Cyngor Gwynedd wedi cydweithio gyda partneriaid strategol a lleol er mwyn ceisio uchafu ar gyfleoedd yn y dref.

Mae Harlech yn adnabyddus am sawl rheswm yn barod. Wrth edrych yn ôl ar yr haf, ry’n ni’n ymfalchïo, ac yn diolch i chi fel tiwtoriaid am eich cefnogaeth wrth sicrhau presenoldeb mewn digwyddiadau ledled Cymru.

Ymwelodd nifer fawr o ddysgwyr â stondin Shwmae Caerdydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd, a bu posteri mawr, yr hysbyseb. Y peilot ar adeg y ddamwain oedd Ail Lefftenant Robert F. Elliott, 24, o Rich Square, North Carolina, a hedfanodd o Lanbedr ar daith ymarfer saethu.

Cafodd e broblemau a arweiniodd at y ddamwain. Ni chafodd y peilot ei anafu yn y ddamwain, ond adroddwyd ei fod wedi mynd ar goll yn y brwydro ychydig o fisoedd yn ddiweddarach.

AR LAFAR - AC AR GADW HEFYD ~ Twm Elias ar y Gymdeithas newydd. RWY'N sicr y bydd aelodau Cymdeithas Bob Owen a darllenwyr Y Casglwr, sydd â'u diddordeb ym 'mhob peth printiedig' yn falch o groesawu i'r llwyfan gymdeithas newydd fydd A'i bryd ar 'bob peth llafar'.Hon yw Cymdeithas Llafar Gwlad a ffurfiwyd ddydd Sul, Mawrth y 10fed eleni yn ystod y cwrs Llên Gwerin diweddara yn y gyfres.

Cefndir Mae Ysgol Bryn Coch yn gwasanaethu tref Yr Wyddgrug a’r ardal gyfagos yn Sir y Fflint. Mae o ddisgyblion rhwng 3 ac 11 oed ar y gofrestr, gan gynnwys 77 o ddisgyblion yn y dosbarth meithrin a 23 o ddisgyblion yn y dosbarthiadau adnoddau dysgu.

Dechreuodd y pennaeth presennol yn ei swydd yn Ionawr Arolygwyd yr ysgol ddiwethaf yn Ionawr Cleient: Grŵp Cynefin. Rôl: Asiant Cyflogwr, Syrfëwr Meintiau, Gweinyddwr Contract a Chydlynydd CDM. Disgrifiad: Cafodd Wakemans eu cyflogi fel Asiant Cyflogwr, Syrfëwyr Meintiau, Gweinyddwyr Contract a Chydlynwyr CDM ar y prosiect yma i ail-ddatblygu safle oedd yn flaenorol yn cael ei defnyddio fel Cartref Gofal, i ddarparu amrywiaeth o dai fforddiadwy yn ardal Harlech.

ac mae ar gael oddi wrth: Online Mail, Telephone, Fax & E-mail TSO PO Norwich NR3 1GN Archebion/ymholiadau ffôn Archebion ffacs @ http:/ The Houses of Parliament Shop 12 Bridge Street, Parliament Square, Llundain SW1A 2JX.

ar Strategaeth Iaith Gymraeg, (); Deddf yr Iaith Gymraeg, a’r Mesur Iaith, i gyd yn ymwneud â’r angen i: • ddatblygu teimlad cynyddol o gynhwysedd a hyder wrth greu’r Gymru ddwyieithog newydd, a’r angen hefyd i • greu gweithlu dwyieithog sgilgar. Ond, mae’r dystiolaeth ar hyn o bryd yn tueddu i awgrymu fod siaradwyr.

Four account books of the Cross Hands Inn (Llanybyther) Benefit Society duringcontaining lists of members and the amounts of their monthly contributions and of payments in respect of illness, burial, etc (NLW MSS E, B, E, B). Mentrodd Gwynedd, gyda chefnogaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg, gan sefydlu’r Ganolfan Iaith Uwchradd ym Mhorthmadog yn gyda’r garfan gyntaf yn cychwyn ar ôl y Pasg y flwyddyn honno.

Chwe wythnos o gyfnod oedd y cwrs cyntaf ond ar argymhelliad y Pwyllgor Llywio gyda chydweithrediad yr ysgolion, cafodd y cyfnod ei ymestyn i wyth wythnos. Index to all Snowdon pages Index to all references to Snowdon References to Snowdon Summary in chronological order (details below) The Illustrated Hand-book to North Wales included extracts from Pennant and The Beauties, Harmonies, and Sublimity of Nature ‘Pedestrian' wrote a series of articles for the Monmouthshire Merlin on a tour of Wales.

Hanes a hynafiaethau. Saif Castell Gronw ger y pentref, hen domen o'r Oesoedd Canol. Yn yr Oesoedd Canol bu Llangywair yn un o dri phlwyf cwmwd Uwch Tryweryn yng nghantref Cwm Cynllwyd, sy'n codi i gyfeiriad Bwlch y Groes, ffin orllewinol y plwyf, sy'n codi i'r dwyrain i fryniau deheuol Y 'n ardal fynyddig iawn gyda'r rhan fwyaf o'r anneddau'n gorwedd ar y llain o dir.

Disgrifiad. Saif y pentref ar Afon Erch ychydig cyn iddi gyrraedd y môr, a rhyw fymryn i'r gogledd o'r briffordd AAfon Erch yw ffin orllewinol Eifionydd, ac ystyrir y pentref yn rhan o'r ardal gan Abererch orsaf reilffordd, ond mae dipyn i'r de-ddwyrain o'r pentref ei hun, ger Morfa ceir tua thair milltir o draeth tywodlyd, yn ymestyn i'r dwyrain hyd at Benychain a.

Ar ran fy nghyd-aelodau, Dr Elin Royles, Dr Gareth Llewelyn a’r Athro Ceri Phillips, hoffwn nodi ein diolch i staff y Comisiynydd am eu cymorth ac i’r Comisiynydd ei hun am y cyfle i hoelio sylw manwl ar y Gymraeg ym maes gofal sylfaenol, sef dechrau perthynas nifer fawr o gleifion â’u gwasanaethau iechyd.

Wrth baratoi’r adroddiad hwn, daeth yn amlwg i mi bod cyfoeth o dystiolaeth a data ar gael am agweddau penodol ar sefyllfa’r Gymraeg. Mae hynny’n cynnwys data o ffynonellau cadarn fel y Cyfrifiad a’r Arolwg Defnydd Iaith a gynhaliom ar y cyd â Llywodraeth Cymru ac a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd ar ffôn clyfar wedi newid ac, erbyn hyn, mae’n is na’r DU drwyddi draw.

Mae pobl yng Nghymru yn treulio llai o amser ar -lein (sef cyfartaledd o awr yr wythnos) nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Y gweithgareddau ar -lein mwyaf cyffredin i ddefnyddwyr y rhyngrwyd yng Nghymru yw syrffio cyffredinol a phori (80%) a derbyn negeseuon e -bost.

Da genym gael ar ddeall" fod y cyd-ddealltwriaeth goreu rhwng y Bwrdd a'r Prifathraw. Heb hyn, y mae yn anmhosibl i'r un ysgol i fod yn llwyddianus. Yr ydym wedi cael ar ddeall mai yr hyn sydd fwyaf ar ol yn bresenol ydyw y presenoldeb.

Allan o sydd ar y cofrestr nid oes ond 95 ar gyfar- taledd yn presenoli eu hunain yn yr ysgol. Books. An illustration of two cells of a film strip. Video. An illustration of an audio speaker.

Audio. An illustration of a " floppy disk. Software. An illustration of two photographs. Images. An illustration of a heart shape Donate. An illustration of text ellipses. More. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting. Gwobr 2 0 0 2 Am y Traethawd goreu ar Yr angenrheidrwydd o roddi addysg i Ferched Cymru 1 10 0 3 Am y Traethawd goreu ar Gribddeiliaeth 10 0 4 Am y Traethawd goreu ar Ilunanoldeb 0 15 0 5 Am y Traethawd gorcu ar Ddrygedd Diota a Meddw- dod i 0 10 0 (Y testyn a'r wobr gan Mr.

Arthur, Gwaith Aleam Dafen) 6 Amy Cyfieithad goreu i'r Gymraego'r. Mae'r gwaith o ddymchwel hen westy Dewi Sant yn Harlech wedi dechrau. Yn ôl swyddogion cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri roedd golwg y lle'n "effeithio'n andwyol ar yr ardal gyfagos".

Hynafiaethau, Cofiannau a Hanes Presennol Nant Nantlle, W. Ambrose Hynafiaethau Llandegai a Llanllechid, H. Derfel Hughes ; Hynafiaethau Lleyn, Rhabanian Hynafiaethau Penygaer yn nghyd a hynafiaethau y golygfeydd sydd i w canfod oddi arni, Carfaldwyn Hynafiaethau yr Iddewon, Josephus • cofnodion cannoedd ar filoedd o enwau lleoedd hanesyddol.

Mae gwybodaeth ychwanegol a gedwir gan yr ymddiriedolaethau archaeolegol rhanbarthol yn ategu’r cofnodion craidd sydd ar wefan Archwilio. Yn ogystal â bod yn ddefnyddiol i ymchwilwyr preifat ac academaidd, mae’r wybodaeth yn hollbwysig i awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.

Papurau Newydd Cymru Ar-lein 1, o dudalennau o hanes Cymru hyd ar-lein, am ddim. Casgliad John Johnson o Effemera Printiedig o Brydain yn y 18fed, y 19eg a dechrau’r 20fed ganrif: yn cynnwys deunydd ar Adloniant yn y 19eg ganrif, y Farchnad Lyfrau, Printiadau Poblogaidd, Torcyfraith, Llofruddiaethau a Dienyddiadau.

Saif Castell Harlech ar safle’r hen lys yn y Mabinogi lle cyrhaeddodd Matholwch, Brenin Iwerddon, i briodi Branwen, chwaer Bendigeidfran y cawr. Arweiniodd y briodas aflwyddiannus at ryfel rhwng y ddwy wlad, a thorrwyd calon Branwen gan y dinistr a achosodd hynny.

Codwyd y castell presennol ym Croesawu newid cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar Fil y Cwricwlwm 27/11/ - Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gefnu ar eu cynlluniau i wneud Saesneg yn fandadol o 3 oed ymlaen ond yn galw ar y Llywodraeth i fynd ymhellach drwy ollwng Saesneg yn gyfangwbl o Fil y Cwricwlwm a chyflwyno.

Y prif ganfyddiadau. Mae’r ffactorau sy’n annog unigolion i ddilyn gyrfa addysgu ac aros yn y proffesiwn yn cynnwys y canlynol: teimlad bod addysgu yn alwedigaeth a’r cyfleoedd y mae hynny’n eu cynnig i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc. COVID Resources. Reliable information about the coronavirus (COVID) is available from the World Health Organization (current situation, international travel).Numerous and frequently-updated resource results are available from this ’s WebJunction has pulled together information and resources to assist library staff as they consider how to handle coronavirus.

Diwygio rheoliadau partneriaeth o dan Ran 9 o'r Ddeddf. Rhwng 31 Awst a 26 Hydref bydd Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar ddiwygiadau i ar y diwygiadau i Reoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) a Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer. The official archive of the UK government.

Our vision is to lead and transform information management, guarantee the survival of today's information for tomorrow and bring history to life for everyone. Ymgynghoriad ar gynigion arolygu newydd. Mynnwch ddweud eich dweud a helpu i ffurfio dyfodol arolygu yng Nghymru. Hoffem gael eich barn ar ein cynigion ar gyfer arolygu addysg a hyfforddiant a fydd.

Mae’r rhifyn hwn ar gyfer swyddogion yn adrannau cynllunio awdurdodau lleol yn darparu gwybodaeth ar sut y mae cynllunio’n dylanwadu ar gyfleoedd plant i chwarae. Yn ystod hafbydd gofalwyr iechyd meddwl o bob un o’r 22 sir yng Nghymru yn dod at ei gilydd i fwynhau Egwyl Te MAWR Gofalwyr.

Bydd gofalwr ar draws Cymru gyfan yn neilltuo amser i gwrdd a mwynhau te prynhawn, cael sgwrs a chynnig cefnogaeth i gyd-ofalwyr. Byddant hefyd yn cael y cyfle [ ]. Ewch ar antur hanesyddol gyda’n Map Hanes Cymru ar-lein.

Archwiliwch 12 thema ryfeddol o’r Rhufeiniaid i gestyll Edward I, mewn dros 50 o safleoedd. Mae’ch siwrnai’n cychwyn heddiw!. Skene: The Four Ancient Books of Wales, by Wm. Skene (Edinburgh, ) [vol. ii contains, besides notes and illustrations, the text of the Black Book of Carmarthen, 3–61; the Book of Aneurin, 62–; the Book of Taliessin, –; and some of the poetry in the Red Book of Hergest, – These four texts are to be found translated.

Classifications Dewey Decimal Class / Library of Congress HVG88. Eich Profiad Hanes a'r Gymraeg (llwybr ar gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf) Yn ystod eich cwrs tair-blynedd Hanes a’r Gymraeg bydd gennych fentor academaidd a fydd yn ymdrin ag unrhyw gymorth bugeiliol ac academaidd a allai fod ei angen arnoch, ac mae’r Gymdeithas Astudiaethau Hynafol a’r gymdeithas myfyrwyr Hanes yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol.

Ynmae awdurdodau lleol wedi neilltuo £ biliwn i’w wario ar ysgolion. Ar gyfartaledd yng Nghymru, caiff 84 y cant o’r cyllid hwn ei ‘ddirprwyo’ i ysgolion eu hunain drwy eu cyllidebau unigol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod cyllidebau ysgolion yn flaenoriaeth ers i Carwyn Jones ddod yn Brif Weinidog ddiwedd Saif ar y briffordd A rhwng Pant Glas a Dolbenmaen, gyda Garndolbenmaen ychydig i'r de-ddwyrain.

Mae gerllaw Afon Dwyfach.\n\nGellir gweld nifer o hynafiaethau yn yr ardal, yn cynnwys caer Rufeinig ym Mhen Llystyn, lle mae olion y muriau i'w gweld er bod y chwarel raean yno wedi difetha'r tu mewn.